• O turistično gostinski zbornici Slovenije

Turistično gostinska zbornica Slovenije (v nadaljevanju TGZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju: člani), ki na trgu uveljavljajo pridobitno gospodarsko dejavnost za:

  • uveljavljanje svojih skupnih interesov v cilju uspešnega gospodarskega poslovanja turističnega in gostinskega gospodarstva Slovenije,
  • izboljševanje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na domačem in tujem trgu, – uveljavljanje vpliva svojih članov v družbenem okolju in zlasti v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in gospodarskega sistema,
  • izvajanje storitev za spodbujanje razvoja turističnega in gostinskega gospodarstva,
  • izvajanje javnih pooblastil v skladu z zakonom.

Pri nastopanju v socialnem dialogu ima TGZ v skladu z zakonom in tem statutom tudi položaj združenja delodajalcev.

Turistično gostinska zbornica Slovenije v vlogi strokovnega in podpornega partnerja povezuje in spodbuja delovanje ter razvoj svojih članov na nacionalni in mednarodni ravni, ki predstavljajo večinski delež slovenskega turističnega gospodarstva tako po številu zaposlenih kot po ustvarjenih prihodkih iz dejavnosti.

“Vsak član TGZS predstavlja pomemben del skupne zgodbe usmerjene v trajnostni razvoj turizma.”

Pri delu zbornice je vodilo kakovost, transparentnost in učinkovitost sodelovanja s člani, kar zagotavlja pridobivanje novih porabnikov storitev, izboljšanje ugleda partnerskih organizacij in konkurenčnih prednosti ter družbi in okolju prijaznem poslovanju.

Delovanje nadaljuje tradicijo dobrega partnerskega sodelovanja z ministrstvi, direktorati in službami vseh področij za oblikovanje razvojnih aktivnosti in vzpostavljanjem boljših pogojev za delovanje dejavnosti turizma v Republiki Sloveniji z namenom doseganja zastavljenih ciljev v panogi.

TGZS združuje, povezuje in zastopa cca 250 članov – podjetij in podjetnikov dejavnosti turizma in gostinstva v odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj. Poslanstvo TGZ je oblikovanje stališč in politik do socialnih partnerjev, pospeševanje razvoja dejavnosti ter pretok znanja, idej ter prenos dobrih praks iz nacionalnega in tudi čezmejnega okolja. TGZS zagotavlja strokovno pomoč v obliki svetovanja, izobraževanja, informiranja in usposabljanja.

 

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«